Regulamin Przebiegu Konkursu

Przebieg Konkursu w roku 2018/2019

Dwudziesta edycja

 1. Rozpoczęcie Konkursu

  XX edycja Konkursu rozpocznie się 6 listopada 2018.
 2. Zgłoszenie na Konkurs
  1. Zgłoszenie na Konkurs następuje przez wpisanie unikalnego
   identyfikatora, hasła, powtórzenie hasła, podanie adresu poczty elektronicznej
   oraz wysłanie danych, co stanowi też potwierdzenie akceptacji warunków
   Regulaminu Konkursu i Ligi. Poza podaniem podstawowych danych trzeba wykonać prosty test eliminujący boty internetowe.
  2. Przed przejściem do drugiego etapu obowiązkowo, należy podać też następujące dane: nazwisko, imię, klasa, nazwa szkoły, adres szkoły, nazwisko nauczyciela oraz numer PESEL.
  3. Podane przez uczestnika dane osobowe będą używane wyłącznie do użytku Konkursu.
  4. Uczestnik może brać udział w Konkursie pod wieloma identyfikatorami, podając te same dane osobowe.
 3. Pierwszy i drugi etap Konkursu
  1. Pierwszy etap składa się z dwóch tur, a drugi z trzech tur, które całkowicie są obsługiwane przez System Informatyczny Konkursu przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych.
  2. Uczestnik będzie przy każdym zgłoszeniu informowany o stanie swojego zaawansowania w Konkursie.
  3. Każda tura polega na wylosowaniu zestawu zadań, rozwiązaniu ich, następnie powtórnym zgłoszeniu się i wskazaniu prawidłowych odpowiedzi.
   1. Zadania można oglądać przy pomocy każdej standardowej przeglądarki, pobrać ze strony Konkursu, wydrukować.
   2. Odpowiedzi udziela się wskazując wszystkie prawidłowe odpowiedzi, a na końcu akceptując wybór.
   3. Uczestnik będzie informowany, na które zadania udzielił prawidłowych odpowiedzi oraz o sumie uzyskanych punktów.
  4. Po ukończeniu drugiej tury pierwszego etapu uczestnik, który uzyskał co najmniej 22 punkty (na 30 możliwych), przechodzi do drugiego etapu.
  5. Uczestnik, który uzyskał dostateczną liczbę punktów by przejść do drugiego etapu, a nie podał jeszcze swoich pełnych danych, będzie proszony o ich uzupełnienie.
  6. Po ukończeniu trzeciej tury drugiego etapu do etapu trzeciego przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali we wszystkich turach pierwszego i drugiego etapu łącznie co najmniej 113 punktów (na 150 możliwych).
 4. Trzeci etap Konkursu
  1. W trzecim etapie uczestnik losuje jeden zestaw zadań.
  2. Rozwiązania wylosowanych zadań (wyłącznie w postaci pisemnej pracy odręcznej lub wydruku komputerowego) uczestnik przesyła pocztą na adres:

   WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH

   POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

   ul. Koszykowa 75, p. 17

   00-662 WARSZAWA

   KONKURS

   albo wysyła w postaci plików w formacie PDF wykorzystując do tego formularz zamieszczony na stronie Konkursu (wszystkie rozwiązania zadań powinny być wysłane tą samą metodą: albo za pomocą poczty albo drogą elektroniczną).

  3. W przypadku prac nadsyłanych pocztą, rozwiązania poszczególnych zadań powinny być zamieszczone, na osobnych kartkach formatu A4 podpisanych identyfikatorem uczestnika.
  4. W przypadku prac przesyłanych drogą elektroniczną, rozwiązanie każdego zadania powinno być podpisane identyfikatorem uczestnika i numerem zadania oraz umieszczone w oddzielnym pliku w formacie PDF.
  5. Potwierdzenie otrzymania rozwiązań będzie wysyłane na adres mailowy autora.
  6. Będą uwzględniane tylko te rozwiązania, które dotrą na Wydział nie później niż 3 kwietnia 2019 roku. (data stempla pocztowego nie odgrywa roli).
  7. Oceniana będzie nie tylko prawidłowość odpowiedzi, ale również same rozwiązania, powinny więc być napisane kompletnie, tok rozumowania powinien być czytelny i dokładnie opisany. Prace uznane przez Komisję sprawdzającą za nieczytelne nie będą sprawdzane. Informacja o nieczytelności przesłanych rozwiązań będzie wysyłana autorowi drogą elektroniczną.
  8. Do półfinału przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali za rozwiązania zadań trzeciego etapu co najmniej 70 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Będą oni umieszczani na liście osób zakwalifikowanych do półfinału.
 5. Półfinał
  1. Każdy uczestnik, który został zakwalifikowany do półfinału pod co najmniej jednym identyfikatorem ma prawo do co najwyżej dwukrotnego przystąpienia do tego etapu Konkursu. Ponowne przystąpienie do półfinału wymaga zakwalifikowania się do tego etapu Konkursu pod innym identyfikatorem. Uczestnicy są rozróżniani po numerze PESEL.
  2. Uczestnik zakwalifikowany do półfinału zapisuje się, przy użyciu odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie Konkursu, na jeden spośród dostępnych terminów rozegrania tego etapu Konkursu. Wybrany przez uczestnika Konkursu termin rozegrania półfinału może zostać przez niego zmieniony na inny w miarę dostępnych miejsc.
  3. Półfinały odbywają się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75 lub innych miejscach na terenie Polski. Informacja o terminach i miejscach rozgrywania półfinałów będzie zamieszczona na stronie Konkursu.
  4. Półfinał rozgrywa się przy użyciu Systemu Informatycznego Konkursu oraz komputera udostępnionego przez Organizatora Konkursu i przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych
  5. Na półfinał trzeba się stawić z aktualną legitymacją szkolną z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku takiego dokumentu należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości z wpisanym numerem PESEL, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie jej uczniem lub maturzystą.
  6. Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani urządzeń typu kalkulatorów, komputerów przenośnych. Nie wolno też wnosić na salę telefonów przenośnych, ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z finału.
  7. Półfinał polega na wylosowaniu zestawu 10 zadań ze specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych, samodzielnym ich rozwiązaniu, i wskazaniu prawidłowych odpowiedzi. Odpowiedzi udziela się wskazując wszystkie prawidłowe odpowiedzi, a na końcu akceptując wybór. Czas na rozwiązanie zadań półfinałowych wynosi 90 minut.
  8. Uczestnik, zaraz po ukończeniu półfinału, zostanie poinformowany, na które zadania udzielił prawidłowych odpowiedzi oraz o sumie uzyskanych punktów. Uzyskana przez uczestnika liczba punktów w półfinale będzie umieszczana na liście rankingowej kandydatów do finału, na miejscu zgodnym z uzyskanym wynikiem.
  9. Do finału zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej 21 punktów (na
   36 możliwych do zdobycia). Jeżeli liczba uczestników Konkursu zakwalifikowanych w ten sposób do finału nie przekroczy 100 osób, to do finału zostanie zakwalifikowanych 100 uczestników Konkursu z najlepszymi wynikami uzyskanymi w półfinale. Uczestnicy, którzy uzyskali w półfinale tyle samo punktów, ile uzyskał uczestnik na miejscu o numerze 100, również zostaną zakwalifikowani do finału.
  10. Ostateczna lista zakwalifikowanych do finału zostanie umieszczona na stronie Konkursu po zakończeniu ostatniego terminu rozgrywania półfinału.
 6. Finał
  1. Lista osób zakwalifikowanych do finału będzie umieszczona na stronie Konkursu i ta lista będzie ostatecznie wiążąca. Nie będą rozsyłane zawiadomienia pisemne o zakwalifikowaniu do finału. Uczestnicy otrzymają również zawiadomienie pocztą elektroniczną na adresy podane w systemie informatycznym Konkursu. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne problemy związane z działaniem poczty elektronicznej, w szczególności wynikające z błędnego podania adresu e-mail.
  2. Finał Konkursu rozpocznie się dnia 13 kwietnia 2019 roku, o godzinie 12.00, w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75. Czas trwania finału to 180 minut.
  3. Na finał trzeba się stawić z aktualną legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie jej uczniem lub maturzystą.
  4. Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani urządzeń typu kalkulatorów, komputerów przenośnych. Nie wolno też wnosić na salę telefonów przenośnych, ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z finału.
  5. Osoby zakwalifikowane do finału, które znajdują się w złej sytuacji materialnej mogą zwrócić się do Dziekana Wydziału z pisemną prośbą o refundację kosztów podróży na finał, co w miarę możliwości Wydziału będzie uwzględnione. Taka prośba musi być potwierdzona przez szkołę i przesłana wcześniej. Powinna zawierać określoną w przybliżeniu wysokość kosztów podróży.
  6. O kolejności miejsc w finale decyduje liczba zdobytych w nim punktów. W przypadku jednakowych liczb punktów zdobytych w finale o kolejności decyduje łączna liczba punktów uzyskana w Konkursie. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe o kolejności decyduje liczba punktów uzyskana w półfinale. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe o kolejności decyduje liczba punktów uzyskana za rozwiązania zadań trzeciego etapu.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród
  1. Po ustaleniu listy laureatów i wyróżnionych zostanie ona umieszczona w witrynie Konkursu, przy czym laureaci i wyróżnieni będą wymienieni w kolejności alfabetycznej (bez podawania miejsc, które zajęli w finale). Laureaci i wyróżnieni otrzymają zawiadomienie pocztą elektroniczną na adresy podane przez nich w systemie informatycznym Konkursu.
  2. Uroczystość ogłoszenia pełnych wyników oraz rozdania nagród odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 roku o godz. 12:15, w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75. Zaproszenia dla laureatów i wyróżnionych zostaną rozesłane za pomocą poczty elektronicznej. Po zakończeniu tej uroczystości na stronie Konkursu zostanie opublikowana pełna lista laureatów i wyróżnionych w kolejności zgodnej z wynikiem uzyskanym w finale.
  3. Prace finałowe będą przechowywane przez Wydział.
 8. Przyjęcia na studia laureatów Konkursu
  1. Laureaci Konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia, będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziale Mechatroniki, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz na następujących kierunkach: Budownictwo, Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport.
  2. Ostateczne ustalenie listy laureatów przyjętych na studia w wyniku Konkursu nastąpi nie później niż ustalenie listy przyjętych w drodze zwykłej rekrutacji.
  3. Decyzja o przyjęciu laureata na studia nabiera ważności z chwilą dostarczenia przez niego kompletu dokumentów wymaganych do przyjęcia. Niedostarczenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.
  4. Laureaci i wyróżnieni finaliści Konkursu otrzymują w roku, w którym uzyskali świadectwo dojrzałości, w procedurze kwalifikacyjnej na dowolny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z przedmiotu matematyka.
 9. Nagrody rzeczowe
  1. Nagrody rzeczowe będą fundowane przez sponsorów i fundatorów nagród.
  2. Nagrody mogą być przyznawane laureatom oraz ich nauczycielom matematyki, a jeśli sponsor zechce ufundować, to również szkołom, do których uczęszczają laureaci.
  3. Nagrody będą wręczone w czasie uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu. Będą też mogły być odebrane w przeciągu miesiąca w siedzibie Wydziału.