Regulamin Przebiegu Konkursu

Przebieg Konkursu w roku 2023/2024

Dwudziesta piąta edycja

 1. Rozpoczęcie Konkursu

  XXV edycja Konkursu rozpocznie się 5 grudnia 2023 roku.
 2. Zgłoszenie na Konkurs
  1. Zgłoszenie na Konkurs następuje przez wpisanie unikalnego
   identyfikatora, hasła, powtórzenie hasła, podanie adresu poczty elektronicznej
   oraz wysłanie danych, co stanowi też potwierdzenie akceptacji warunków
   Regulaminu Konkursu i Ligi. Poza podaniem podstawowych danych trzeba wykonać prosty test eliminujący boty internetowe.
  2. Przed przejściem do drugiego etapu obowiązkowo, należy podać też następujące dane: nazwisko, imię, klasa, nazwa szkoły, adres szkoły, nazwisko nauczyciela oraz numer PESEL.
  3. Podane przez uczestnika dane osobowe będą używane wyłącznie do użytku Konkursu.
  4. Uczestnik może brać udział w Konkursie pod wieloma identyfikatorami, podając te same dane osobowe.
 3. Pierwszy i drugi etap Konkursu
  1. Pierwszy etap składa się z dwóch tur, a drugi z trzech tur, które całkowicie są obsługiwane przez System Informatyczny Konkursu przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych.
  2. Uczestnik będzie przy każdym zgłoszeniu informowany o stanie swojego zaawansowania w Konkursie.
  3. Każda tura polega na wylosowaniu zestawu zadań, rozwiązaniu ich, następnie powtórnym zgłoszeniu się i wskazaniu prawidłowych odpowiedzi.
   1. Zadania można oglądać przy pomocy każdej standardowej przeglądarki, pobrać ze strony Konkursu, wydrukować.
   2. Odpowiedzi udziela się wskazując wszystkie prawidłowe odpowiedzi, a na końcu akceptując wybór.
   3. Uczestnik będzie informowany, na które zadania udzielił prawidłowych odpowiedzi oraz o sumie uzyskanych punktów.
  4. Po ukończeniu drugiej tury pierwszego etapu uczestnik, który uzyskał co najmniej 22 punkty (na 30 możliwych), przechodzi do drugiego etapu.
  5. Uczestnik, który uzyskał dostateczną liczbę punktów by przejść do drugiego etapu, a nie podał jeszcze swoich pełnych danych, będzie proszony o ich uzupełnienie.
  6. Po ukończeniu trzeciej tury drugiego etapu do etapu trzeciego przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali we wszystkich turach pierwszego i drugiego etapu łącznie co najmniej 113 punktów (na 150 możliwych).
 4. Trzeci etap Konkursu
  1. W trzecim etapie uczestnik losuje jeden zestaw zadań.
  2. Rozwiązania wylosowanych zadań (wyłącznie w postaci pisemnej pracy odręcznej lub wydruku komputerowego) uczestnik wysyła w postaci plików w formacie PDF wykorzystując do tego formularz zamieszczony na stronie Konkursuformularze elektroniczne testu "Etap 3" na stronie Konkursu (wszystkie rozwiązania zadań powinny być wysłane tą samą metodą: albo za pomocą poczty albo drogą elektroniczną).
  3. W przypadku prac przesyłanych drogą elektroniczną, rozwiązanie każdego zadania powinno być podpisane identyfikatorem uczestnika i numerem zadania oraz umieszczone w oddzielnym pliku w formacie PDF.
  4. Potwierdzenie otrzymania rozwiązań będzie wysyłane na adres mailowy autora.
  5. Będą uwzględniane tylko te rozwiązania, które zostaną wysłane nie później niż 27 marca 2024 roku.
  6. Oceniana będzie nie tylko prawidłowość odpowiedzi, ale również same rozwiązania, powinny więc być napisane kompletnie, tok rozumowania powinien być czytelny i dokładnie opisany. Prace uznane przez Komisję sprawdzającą za nieczytelne nie będą sprawdzane. Informacja o nieczytelności przesłanych rozwiązań będzie wysyłana autorowi drogą elektroniczną.
  7. Do półfinału przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali za rozwiązania zadań trzeciego etapu co najmniej 70 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Będą oni umieszczani na liście osób zakwalifikowanych do półfinału.
 5. Półfinał
  1. Do półfinału Konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, które w projekcie "Matematyczny Internetowy Samouczek dla Uczniów" (https://mis.mini.pw.edu.pl/) w co najmniej dwóch działach z sześciu wykażą się przyrostem wiedzy (w teście kończącym dany dział należy zdobyć więcej punktów niż się zdobyło w teście początkowym oraz w teście końcowym należy zdobyć co najmniej 18 punktów, czyli co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów) oraz w dziale w którym wykazany będzie przyrost wiedzy należy wykonać co najmniej raz test samouczenia. Osoby te otrzymają za wcześniejsze etapy Konkursu maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów. Promocyjne kody będą wygenerowane w dniu 20.03.2024r , wszystkie wymienione warunki udziału w promocji trzeba spełnić przed tą datą!
  2. Każdy uczestnik, który został zakwalifikowany do półfinału pod co najmniej jednym identyfikatorem ma prawo do co najwyżej dwukrotnego przystąpienia do tego etapu Konkursu. Ponowne przystąpienie do półfinału wymaga zakwalifikowania się do tego etapu Konkursu pod innym identyfikatorem. Uczestnicy są rozróżniani po numerze PESEL.
  3. Półfinały będą przeprowadzane w sposób zdalny w okresie od 14 lutego 2024 roku do 3 kwietnia 2024 roku
  4. Półfinał rozgrywa się przy użyciu Systemu Informatycznego Konkursu i przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych
  5. Półfinał polega na wylosowaniu zestawu 10 zadań ze specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych, samodzielnym ich rozwiązaniu, i wskazaniu prawidłowych odpowiedzi. Odpowiedzi udziela się wskazując wszystkie prawidłowe odpowiedzi, a na końcu akceptując wybór. Czas na rozwiązanie zadań półfinałowych wynosi 90 minut.
  6. Uczestnik, zaraz po ukończeniu półfinału, zostanie poinformowany, na które zadania udzielił prawidłowych odpowiedzi oraz o sumie uzyskanych punktów.
  7. Wyniki Uczestników, którzy uzyskają w półfinale co najmniej 31 punktów (na 40 możliwych do zdobycia) zostaną umieszczone na liście rankingowej.
 6. Lista rankingowa
  1. Na liście rankingowej znajdą się wyniki punktowe oraz identyfikatory wyłącznie tych Uczestników, którzy uzyskają w półfinale co najmniej 31 punktów.
  2. Do ustalenia miejsca na liście rankingowej będzie brana pod uwagę łączna liczba punktów uzyskanych w Konkursie (suma liczb punktów zdobytych w I, II i III etapie i półfinale).
  3. W przypadku jednakowych łącznych liczb punktów uzyskanych w Konkursie o kolejności decyduje liczba punktów uzyskana w półfinale. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe o kolejności decyduje liczba punktów uzyskana za rozwiązania zadań trzeciego etapu. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe uczestnicy, którzy uzyskali te wyniki są umieszczani na tym samym miejscu na liście rankingowej. W przypadku, gdy na tym samym miejscu na liście rankingowej jest umieszczony więcej niż jeden Uczestnik, to kolejne miejsce ma numer równy poprzedniemu miejscu powiększonemu o liczbę uczestników, którzy znaleźli się na poprzednim miejscu.
  4. Jeśli Uczestnik uzyska co najmniej 31 punktów w półfinale na dwóch kontach, to na liście rankingowej znajdzie się to konto, na którym Uczestnik zdobył więcej punktów w Konkursie, a jeśli łączne liczby punktów uzyskane w Konkursie, to konto na którym zdobył więcej punktów w półfinale, a jeśli i te liczby będą równe to konto, na którym zdobył więcej punktów w trzecim etapie.
 7. Wyłanianie listy finalistów
  1. Do finału zostaną zakwalifikowani Uczestnicy zajmujący miejsca od 1 do najwyższego miejsca nie większego niż miejsce o numerze 100 na ostatecznej liście rankingowej ogłoszonej w dniu 5 kwietnia 2024 roku.
  2. W zależności od sytuacji pandemicznej Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zakwalifikowanych do finału oraz, w skrajnej sytuacji, do odwołania finału, jeżeli obowiązujące przepisy uniemożliwią rozegranie w sposób stacjonarny finału nawet przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Powiadomienia o takich zmianach zostaną ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Finał
  1. Lista finalistów będzie umieszczona na stronie Konkursu 5 kwietnia 2024 roku i ta lista będzie ostatecznie wiążąca. Nie będą rozsyłane zawiadomienia pisemne o zakwalifikowaniu do finału. Uczestnicy otrzymają również zawiadomienie pocztą elektroniczną na adresy podane w systemie informatycznym Konkursu. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne problemy związane z działaniem poczty elektronicznej, w szczególności wynikające z błędnego podania adresu e-mail.
  2. Finał XXV edycji Konkursu rozpocznie się dnia 13 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12.00, w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75. Czas trwania finału to 180 minut.
  3. Na finał trzeba się stawić z aktualną legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie jej uczniem lub maturzystą.
  4. Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani urządzeń typu kalkulatorów, komputerów przenośnych z wyłączeniem tych urządzeń, które zostaną przekazane przez Organizatorów. Nie wolno też wnosić na salę telefonów przenośnych, ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z finału.
  5. Osoby zakwalifikowane do finału, które znajdują się w złej sytuacji materialnej mogą zwrócić się do Dziekana Wydziału z pisemną prośbą o refundację kosztów podróży na finał, co w miarę możliwości Wydziału będzie uwzględnione. Taka prośba musi być potwierdzona przez szkołę i przesłana wcześniej. Powinna zawierać określoną w przybliżeniu wysokość kosztów podróży.
  6. O kolejności miejsc w Konkursie decyduje liczba punktów uzyskanych w finale. W przypadku jednakowych liczb punktów zdobytych w finale o kolejności decyduje łączna liczba punktów uzyskana w Konkursie. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe o kolejności decyduje liczba punktów uzyskana w półfinale. W sytuacji gdy i te liczby są jednakowe o kolejności decyduje liczba punktów uzyskana za rozwiązania zadań trzeciego etapu.
 9. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród
  1. Po ustaleniu listy laureatów i wyróżnionych zostanie ona umieszczona w witrynie Konkursu, przy czym laureaci i wyróżnieni będą wymienieni w kolejności alfabetycznej (bez podawania miejsc, które zajęli w finale). Laureaci i wyróżnieni otrzymają zawiadomienie pocztą elektroniczną na adresy podane przez nich w systemie informatycznym Konkursu.
  2. Uroczystość ogłoszenia pełnych wyników odbędzie się dnia 23 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00
  3. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej Uroczystość ogłoszenia pełnych wyników odbędzie się albo w sposób zdalny (w tej sytuacji nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem) albo w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75. Zaproszenia dla laureatów i wyróżnionych zostaną rozesłane za pomocą poczty elektronicznej. Po zakończeniu tej uroczystości na stronie Konkursu zostanie opublikowana pełna lista laureatów i wyróżnionych w kolejności zgodnej z wynikiem uzyskanym w finale.
  4. Prace finałowe będą przechowywane przez Wydział.
 10. Przyjęcia na studia laureatów Konkursu
  1. Laureaci Konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia, będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziale Mechatroniki, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz na następujących kierunkach: Budownictwo, Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport.
  2. Laureaci Konkursu, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia, będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego na studia pierwszego stopnia w Politechnice Gdańskiej na wszystkich prowadzonych kierunkach, z wyjątkiem Ekonomii.
  3. Ostateczne ustalenie listy laureatów przyjętych na studia w wyniku Konkursu nastąpi nie później niż ustalenie listy przyjętych w drodze zwykłej rekrutacji.
  4. Decyzja o przyjęciu laureata na studia nabiera ważności z chwilą dostarczenia przez niego kompletu dokumentów wymaganych do przyjęcia. Niedostarczenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.
  5. Laureaci i wyróżnieni finaliści Konkursu otrzymują w roku, w którym uzyskali świadectwo dojrzałości, w procedurze kwalifikacyjnej na dowolny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z przedmiotu matematyka.
 11. Nagrody rzeczowe
  1. Nagrody rzeczowe będą fundowane przez sponsorów i fundatorów nagród.
  2. Nagrody mogą być przyznawane laureatom oraz ich nauczycielom matematyki, a jeśli sponsor zechce ufundować, to również szkołom, do których uczęszczają laureaci.
  3. Nagrody będą wręczone w czasie Uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu lub zostaną przesłane za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.
 12. Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko

  W XXV edycji Konkursu dodatkową nagrodą jest stypendium ufundowane przez Fundację Rodziny Maciejko. Warunki, które musi spełnić finalista Konkursu aby otrzymać to stypendium, jego wysokość oraz sposób wypłacania określone są odrębnym Regulaminem Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko.