Regulamin Stypendium Fundacji mBanku

Regulamin Stypendium Fundacji mBanku
dla Laureata XX edycji Powszechnego Internetowego Konkursu
dla uczniów szkół średnich - Matematyka

§ 1

  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium, zwanego dalej Stypendium, przyznawanego laureatowi „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich – Matematyka”, zwanego dalej Konkursem, podejmującemu studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 2. Fundatorem stypendium jest Fundacja mBanku z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa.
 3. Stypendium wypłacane jest przez Politechnikę Warszawską – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, z dotacji uzyskanej od Fundacji mBanku.

§ 2

  Zasady przyznawania i wypłacania Stypendium Fundacji mBanku

 1. Celem stypendium jest wsparcie finansowe wybitnie uzdolnionych matematycznie studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 2. Stypendium przysługuje wyłącznie temu laureatowi „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich”, który zdobył największą liczbę punktów w finale XX edycji Konkursu spośród laureatów tej edycji Konkursu, którzy zdecydują się podjąć studia na powyższym wydziale w roku akademickim 2019/20 oraz nie pobierają innego stypendium z tytułu uzyskania statusu laureata XX edycji Konkursu.
 3. Stypendium wypłacane jest za okres od 1 października 2019 r. do 31 lipca 2020 r.
 4. Stypendium wynosi 1000,00 PLN (tysiąc złotych) miesięcznie brutto.
 5. Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest złożenie w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej do dnia 30 września 2019r. następujących dokumentów:
  1. wniosku o przyznanie stypendium Fundacji mBanku zawierającego zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  2. oświadczenia o niepobieraniu innego stypendium z tytułu uzyskania statusu laureata XX edycji Konkursu.

§ 3

  Zasady cofnięcia Stypendium Fundacji mBanku

 1. Cofnięcie Stypendium następuje w przypadku prawomocnego skreślenia uprawnionego z listy studentów przed 30 czerwca 2020 roku. Wypłacona do tego momentu część Stypendium nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku otrzymania innego stypendium z tytułu uzyskania statusu laureata XX edycji Konkursu osoba otrzymująca stypendium Fundacji mBanku zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W takiej sytuacji zwrotowi podlega ta część Stypendium, która została wypłacona po terminie wydania decyzji o przyznaniu innego stypendium.

§ 4

  Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję podejmuje Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w porozumieniu z Prezesem Fundacji mBanku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wprowadza Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w porozumieniu z Prezesem Fundacji mBanku.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

Warszawa, 30 października 2018 r.