Regulamin Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko


Regulamin Stypendium

Fundacji Rodziny Maciejko

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentom rozpoczynającym studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 2. Stypendium określone niniejszym regulaminem przyznawane jest laureatowi „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich”.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Fundacji - należy przez to rozumieć Fundację Rodziny Maciejko (FRM),
  • Stypendium - należy przez to rozumieć stypendium przyznawane przez Fundację Rodziny Maciejko
  • Komisji Stypendialnej - należy przez to rozumieć komisję w skład której wchodzi:

   - Prezes Fundacji Rodziny Maciejko - Przewodniczący

   - Przedstawiciel Rady Fundatorów FRM - Członek komisji

   - Przedstawiciel Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych - Członek komisji.

§ 2

Zasady przyznawania i wypłacania stypendium Fundacji Rodziny Maciejko

 1. Celem stypendium jest umożliwienie kształcenia się i rozwoju wybitnie uzdolnionym kandydatom na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zgodnie z przyjętym przez Fundację zamiarem upowszechniania, rozwijania, podnoszenia poziomu kultury i wiedzy matematycznej.
 2. Stypendium przyznaje na wniosek studenta Komisja Stypendialna.
 3. Stypendium wynosi 1000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) miesięcznie brutto.
 4. Stypendium przysługuje wyłącznie temu laureatowi „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich” organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który zdobył największą lub kolejną liczbę punktów w finale spośród laureatów, którzy:
  • zdecydują się podjąć studia na powyższym wydziale w roku kalendarzowym, w którym zostali laureatami konkursu.
  • mieszkają i ukończyli szkołę średnią w miejscowości liczącej do 500 000 mieszkańców, która to miejscowość nie wchodzi w skład dużej aglomeracji
  • nie zostali ukarani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 5. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:
  • dyplom laureata/laureatki „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich”,
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania i ukończeniuszkoły średniej w miejscowości mniejszej niż 500 000 mieszkańców, która to miejscowość nie wchodzi w skład dużej aglomeracji,
  • dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  • oświadczenie o posiadanym nr konta bankowego,
  • zobowiązanie do odbycia praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów w Fundacji Rodziny Maciejko.
 6. Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami kandydat powinien złożyć nie później niż do dnia 30 września roku rozpoczęcia studiów.
 7. Za miesiące sierpień i wrzesień stypendia nie są przyznawane.
 8. Stypendium przyznawane jest początkowo na 5 miesięcy w danym roku akademickim. Okres wypłacania stypendium jest automatycznie przedłużony do 10 miesięcy w danym roku akademickim o ile student osiągnie średnią ważoną ocen co najmniej 4.0 po pierwszym semestrze studiów.
 9. Wypłata stypendium następuje przelewem na rachunek bankowy studenta w okresach miesięcznych, najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca.
 10. Wszelkie decyzje wydawane przez organa fundacji, które dotyczą przyznania stypendium, doręcza się studentowi na adres wskazany we wniosku lub osobiście, jeśli student stawi się po odbiór dokumentu.

§ 3

Zasady zawieszenia lub cofnięcia stypendium Fundacji Rodziny Maciejko

 1. Komisja Stypendialna na mocy decyzji może pozbawić studenta przyznanego stypendium w następujących przypadkach:
  • prawomocnego skreślenia uprawnionego z listy studentów,
  • ukarania studenta prawomocną karą upomnienia przez rektora lub orzeczenia, prawomocną decyzją komisji dyscyplinarnej, innej kary wobec uprawnionego,
  • zawieszenia uprawnionego w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
 2. Komisja Stypendialna na mocy decyzji może zawiesić wypłatę przyznanego stypendium w przypadku przebywania na urlopie zdrowotnym.
 3. Komisja Stypendialna cofa przyznane stypendium w przypadku przedłożenia jej przez studenta nieprawdziwych danych lub nieprawdziwych dokumentów. Przy zaistnieniu takiej sytuacji stypendysta zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi, a zgodę na to potwierdza własnoręcznym podpisem, w momencie otrzymania stypendium.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Prezes Fundacji Rodziny Maciejko.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wprowadza Prezes Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundatorów Fundacji Rodziny Maciejko w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
 5. Odwołaniu ulega regulamin z dnia 20.10.2020r.
 6. Do stypendiów przyznanych wcześniej stosuje się regulamin w treści z dnia 25.10.2016r.

Warszawa 09.11.2021r.FUNDACJA RODZINY MACIEJKO

ul. Puławska 16A, lok. 38, 02-512 Warszawa

tel. +48 22 378 37 97

e-mail: frm@maciejko.org

KRS: 0000324098, REGON: 141761014, NIP: 521-351-91-19