Regulamin Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko


Regulamin Stypendium

Fundacji Rodziny Maciejko

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentowi/studentce rozpoczynającemu/rozpoczynającej studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 2. Stypendium określone niniejszym regulaminem przyznawane laureatowi
  „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich” podejmującemu studia stacjonarne pierwszego stopnia.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Fundacji - należy przez to rozumieć Fundację Rodziny Maciejko (FRM),
  • Stypendium - należy przez to rozumieć stypendium przyznawane przez Fundację Rodziny Maciejko
  • Komisji Stypendialnej - należy przez to rozumieć komisję w skład której wchodzi:

   - Prezes Fundacji Rodziny Maciejko - Przewodniczący

   - Przedstawiciel Rady Fundatorów FRM - Członek komisji

   - Przedstawiciel Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych - Członek komisji.

§ 2

Zasady przyznawania i wypłacania stypendium Fundacji Rodziny Maciejko

 1. Celem stypendium jest umożliwienie kształcenia się i rozwoju wybitnie uzdolnionym kandydatom na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zgodnie z przyjętym przez Fundację zamiarem upowszechniania, rozwijania, podnoszenia poziomu kultury i wiedzy matematycznej.
 2. Stypendium przyznaje na wniosek studenta/studentki Komisja Stypendialna.
 3. Stypendium wynosi 1100,00 PLN (tysiąc sto złotych) miesięcznie brutto dla stypendysty/stypendystki.
 4. Stypendium przysługuje wyłącznie tym laureatom „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich” organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, którzy zdobyli największą lub kolejną liczbę punktów w finale spośród laureatów, którzy:
  • zdecydują się podjąć studia na powyższym wydziale w roku kalendarzowym, w którym zostali laureatami konkursu.
  • mieszkają i ukończyli szkołę średnią w miejscowości liczącej do 500 000 mieszkańców, która to miejscowość nie wchodzi w skład dużej aglomeracji
  • nie zostali ukarani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 5. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:
  • dyplom laureata/laureatki „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich”,
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania i ukończeniuszkoły średniej w miejscowości mniejszej niż 500 000 mieszkańców, która to miejscowość nie wchodzi w skład dużej aglomeracji,
  • dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  • oświadczenie o posiadanym nr konta bankowego,
  • zobowiązanie do odbycia praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów w Fundacji Rodziny Maciejko.
 6. Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć nie później niż do dnia 30 września roku rozpoczęcia studiów.
 7. Za miesiące sierpień i wrzesień stypendia nie są przyznawane.
 8. Stypendium przyznawane jest początkowo na 5 miesięcy w danym roku akademickim. Okres wypłacania stypendium jest automatycznie przedłużony do 10 miesięcy w danym roku akademickim o ile student/studentka osiągnie średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 po pierwszym semestrze studiów.
 9. Wypłata stypendium następuje przelewem na rachunek bankowy studenta/studentki w okresach miesięcznych, najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca.
 10. Wszelkie decyzje wydawane przez organa fundacji, które dotyczą przyznania stypendium, doręcza się studentowi/studentce na adres wskazany we wniosku lub osobiście, jeśli student/studentka stawi się po odbiór dokumentu.

§ 3

Zasady zawieszenia lub cofnięcia stypendium Fundacji Rodziny Maciejko

 1. Komisja Stypendialna na mocy decyzji może pozbawić studenta/studentki przyznanego stypendium w następujących przypadkach:
  • prawomocnego skreślenia uprawnionego z listy studentów,
  • ukarania studenta/studentki prawomocną karą upomnienia przez rektora lub orzeczenia, prawomocną decyzją komisji dyscyplinarnej, innej kary wobec uprawnionego,
  • awieszenia uprawnionego w prawach studenta/studentki prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
 2. Komisja Stypendialna na mocy decyzji może zawiesić wypłatę przyznanego stypendium w przypadku przebywania na urlopie zdrowotnym.
 3. Komisja Stypendialna cofa przyznane stypendium w przypadku przedłożenia jej przez studenta/studentkę nieprawdziwych danych lub nieprawdziwych dokumentów. Przy zaistnieniu takiej sytuacji stypendysta/stypendystka zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi, a zgodę na to potwierdza własnoręcznym podpisem, w momencie otrzymania stypendium.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Prezes Fundacji Rodziny Maciejko.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wprowadza Prezes Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundatorów Fundacji Rodziny Maciejko w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
 5. Odwołaniu ulega regulamin z dnia 09.11.2021r.
 6. Do stypendiów przyznanych wcześniej stosuje się regulamin w treści z dnia 25.10.2016r.

Warszawa 06.10.2022r.FUNDACJA RODZINY MACIEJKO

ul. Puławska 16A, lok. 38, 02-512 Warszawa

tel. +48 22 378 37 97

e-mail: frm@maciejko.org

KRS: 0000324098, REGON: 141761014, NIP: 521-351-91-19