Regulamin Jubileuszowego Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko


Regulamin Jubileuszowego Stypendium

Fundacji Rodziny Maciejko

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania jubileuszowego stypendium studentce rozpoczynającej studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 2. Stypendium określone niniejszym regulaminem przyznane jest jednorazowo z okazji uczczenia dziesięciolecia powstania (w styczniu 2009 r.) Fundacji Rodziny Maciejko.
 3. Stypendium przyznane jest laureatce „XX Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich”, która podejmie studia stacjonarne pierwszego stopnia na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Fundacji - należy przez to rozumieć Fundację Rodziny Maciejko (FRM),
  • Stypendium - należy przez to rozumieć stypendium przyznawane przez Fundację Rodziny Maciejko
  • Komisji Stypendialnej - należy przez to rozumieć komisję w skład której wchodzi:

   - Prezes Fundacji Rodziny Maciejko - Przewodniczący

   - Przedstawiciel Rady Fundatorów FRM - Członek komisji

   - Przedstawiciel Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych - Członek komisji.

§ 2

Zasady przyznawania i wypłacania stypendium Fundacji Rodziny Maciejko

 1. Celem stypendium jest umożliwienie kształcenia się i rozwoju wybitnie uzdolnionym kandydatkom (kobietom) na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zgodnie z przyjętym przez Fundację zamiarem upowszechniania, rozwijania, podnoszenia poziomu kultury i wiedzy matematycznej.
 2. Stypendium przyznaje na wniosek studentki Komisja Stypendialna.
 3. Stypendium wynosi 1000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) miesięcznie brutto wyłącznie na pierwszy rok studiów.
 4. Stypendium przysługuje wyłącznie tej laureatce „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich” organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która zdobyła największą lub kolejną liczbę punktów w finale spośród laureatek, które:
  • zdecydują się podjąć studia na powyższym wydziale w roku kalendarzowym, w którym zostały laureatami konkursu.
  • nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
  • pochodzą z miejscowości nie większej niż 500 tysięcy mieszkańców.
 5. W przypadku nie pojawienia się kandydatki spełniającej powyższe wymagania w danym roku, niniejsze stypendium automatycznie przesuwa się na następną edycję konkursu.
 6. Stypendium jubileuszowe nie może być łączone z innym stypendium ufundowanym przez FRM.
 7. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:
  • dyplom laureatki „Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich”,
  • dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  • oświadczenie o posiadanym nr konta bankowego,
  • oświadczenie o pochodzeniu z miejscowości mniejszej niż 500 tysięcy mieszkańców,
  • zobowiązanie do odbycia praktyk zawodowych przewidzianych programem studiów w całości lub w części w Fundacji Rodziny Maciejko.
 8. Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami kandydat powinien złożyć nie później niż do dnia 30 września roku rozpoczęcia studiów.
 9. Za miesiące sierpień i wrzesień stypendia nie są przyznawane.
 10. Stypendium przyznawane jest początkowo na 5 miesięcy w danym roku akademickim. Okres wypłacania stypendium jest automatycznie przedłużony do 10 miesięcy w danym roku akademickim o ile studentka osiągnie średnią ważoną ocen co najmniej 4.0 po pierwszym semestrze studiów.
 11. Wypłata stypendium następuje przelewem na rachunek bankowy studentki w okresach miesięcznych, najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca.
 12. Wszelkie decyzje wydawane przez organa fundacji, które dotyczą przyznania stypendium, doręcza się studentowi na adres wskazany we wniosku lub osobiście, jeśli student stawi się po odbiór dokumentu.

§ 3

Zasady zawieszenia lub cofnięcia stypendium Fundacji Rodziny Maciejko

 1. Komisja Stypendialna na mocy decyzji może pozbawić studentkę przyznanego stypendium w następujących przypadkach:
  • prawomocnego skreślenia uprawnionej z listy studentów,
  • ukarania studentki prawomocną karą upomnienia przez rektora lub orzeczenia, prawomocną decyzją komisji dyscyplinarnej, innej kary wobec uprawnionego,
  • zawieszenia uprawnionej w prawach studenta.
 2. Komisja Stypendialna na mocy decyzji może zawiesić wypłatę przyznanego stypendium w przypadku przebywania na urlopie zdrowotnym.
 3. Komisja Stypendialna cofa przyznane stypendium w przypadku przedłożenia jej przez studentkę nieprawdziwych danych lub nieprawdziwych dokumentów. Przy zaistnieniu takiej sytuacji stypendystka zobowiązana jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi, a zgodę na to potwierdza własnoręcznym podpisem, w momencie otrzymania stypendium.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Prezes Fundacji Rodziny Maciejko.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wprowadza Prezes Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundatorów Fundacji Rodziny Maciejko.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na rok akademicki 2019/2020 z możliwością przedłużenia na kolejny rok akademicki.

Warszawa 20.10.2018r.FUNDACJA RODZINY MACIEJKO

ul. Puławska 16A, lok. 38, 02-512 Warszawa

tel. +48 607 499 269

e-mail: frm@maciejko.org

KRS: 0000324098, REGON: 141761014, NIP: 521-351-91-19

www.fundacja.maciejko.org