Regulamin konkursu

Regulamin Powszechnego Internetowego Konkursu
dla uczniów szkół średnich - MATEMATYKA oraz Ligi MiNI Akademii Matematyki

 1. Organizatorem Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół
  średnich - Matematyka
  , zwanego dalej Konkursem, jest Wydział Matematyki
  i Nauk Informacyjnych Politechniki
  zwany w treści Regulaminu Wydziałem
  MiNI, we współpracy z Politechniką Gdańską. Siedzibą Konkursu jest
  siedziba Wydziału MiNI. Liga MiNI Akademii Matematyki, zwana dalej
  Ligą, prowadzona jest przez Wydział MiNI.
 2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich,
  szczególnie klas maturalnych, do intensywnego powtarzania materiału, a przez
  to pomoc w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego i studiów wyższych.
  Celem Ligi jest zachęcenie do udziału w Konkursie oraz w zajęciach MiNI Akademii Matematyki.
 3. Władze Konkursu to Komitet Główny Konkursu i Przewodniczący Komitetu Głównego.
  1. Komitet Główny Konkursu i Przewodniczącego powołuje Rada Wydziału MiNI.
  2. Do zadań Komitetu Głównego należy formułowanie ogólnych zasad dotyczących Konkursu oraz opiniowanie spraw wskazanych przez Przewodniczącego. Na posiedzenia Komitetu Głównego mogą być zapraszani w charakterze gości sponsorzy.
  3. Decyzje bieżące dotyczące Konkursu są podejmowane przez Przewodniczącego.
  4. Przewodniczący może powołać Zastępcę, który podejmuje decyzje bieżące w jego imieniu.
  5. Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Przewodniczący składa sprawozdanie z jego przebiegu i wyników Radzie Wydziału MiNI.
  6. Skargi uczestników Konkursu rozpatruje Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Komitetu Głównego.
 4. Władze Ligi to Komitet Główny Ligi i Przewodniczący
  Komitetu Głównego Ligi.
 5. Warunki przebiegu Konkursu i Ligi
  1. Władze i organizatorzy Konkursu i Ligi dołożą wszelkich
   starań by przebiegały one właściwie, zgodnie z Regulaminem.
  2. Wydział MiNI nie bierze odpowiedzialności za:
   1. ewentualne nieprawidłowości związane z awarią sprzętu informatycznego (mimo stosowanych zabezpieczeń) lub z długotrwałą przerwą w dostawie energii;
   2. wystąpienie błędów w Systemie informatycznym, których nie uda się wcześniej ujawnić mimo procedury testowej;
   3. szkody powstałe z winy osób trzecich, na przykład zaburzających pracę Systemu poprzez Internet lub inaczej.
  3. Obsługa techniczna Konkursu i Ligi będzie wykonywać kopie
   bezpieczeństwa danych. W razie wystąpienia awarii uczestnicy będą mogli, po
   ponownym uruchomieniu Systemu, kontynuować udział w Konkursie lub Lidze od tej sytuacji, której dotyczyły ostatnie zapisane prawidłowe dane.
 6. Listę laureatów Konkursu oraz ich lokaty ustala Komitet Główny Konkursu na podstawie wyników prac finałowych. Może on przyznać niektóre miejsca więcej niż jednej osobie (ex aequo), bądź nie przyznać ich wcale.
 7. Przydziału nagród w Konkursie i Lidze dokonują odpowiednie
  Komitety Główne, które mogą wziąć pod uwagę sugestie sponsorów i fundatorów nagród.
 8. Fundatorzy nagród i sponsorzy
  1. Ofertę fundatorów nagród i sponsorów przyjmuje lub odrzuca Przewodniczący.
  2. Fundatorem nagród mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują przekazanie nagród rzeczowych lub w innej postaci.
  3. Sponsorem Konkursu lub Ligi mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują przekazanie nagród rzeczowych lub w innej postaci albo zobowiążą się do wspomagania Konkursu w innych formach bądź zadeklarują stałą współpracę.
  4. Umowy ze sponsorami i fundatorami zawiera Dziekan Wydziału MiNI PW zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
  5. Zgodnie z zawartymi umowami sponsorzy i fundatorzy mają
   prawo do reklamy w czasie trwania Konkursu lub Ligi, w szczególności na stronach internetowych Konkursu, w czasie finału oraz uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu, a także w materiałach dotyczących Konkursu.
  6. Wydział MiNI nie bierze odpowiedzialności za przekazywane
   treści reklamowe będące poza jego bezpośrednią kontrolą, na przykład na
   witrynach internetowych, do których na stronach Konkursu lub Ligi będą się znajdowały odnośniki. W przypadku stwierdzenia występowania tam niewłaściwych treści odpowiednie odnośniki zostaną usunięte.
 9. Zadania konkursowe
  1. Zadania konkursowe układane są przez powołany do tego zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków.
  2. Członkowie zespołu matematyków są zobowiązani do nieujawniania treści zadań ani prawidłowych odpowiedzi do momentu trwałego wycofania zadań z Konkursu.
 10. Postanowienia Regulaminu obowiązują w aktualnym stanie prawnym, zmiana tego stanu może spowodować zmianę niektórych punktów Regulaminu.

Integralną częścią tego regulaminu jest dokument "Regulamin Przebiegu Konkursu"

.