Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki

Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki w roku szkolnym 2019/20

 1. Liga MiNI Akademii Matematyki jest serią konkursów ligowych, w których uzyskany przez uczestnika wynik zależy od poprawności odpowiedzi oraz czasu, a uzyskane w poszczególnych konkursach wyniki sumują się. Tematy konkursów ligowych wiążą się z tematyką zajęć MiNI Akademii Matematyki. Konkursy ligowe odbywają się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który mieści się w Warszawie przy ul. Koszykowej 75. Informacja o terminach rozgrywania konkursów ligowych oraz limitach miejsc będzie zamieszczona na stronie Konkursu oraz stronie internetowej MiNI Akademii Matematyki. Konkursy ligowe rozgrywa się przy użyciu Systemu Informatycznego Konkursu oraz komputera udostępnionego przez Organizatora Konkursu i przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych.
 2. Udział w Lidze MiNI Akademii Matematyki
  1. W Lidze mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, uczestnicy zajęć MiNI Akademii Matematyki
  2. Aby wziąć udział w Lidze MiNI Akademii Matematyki należy mieć założone konto na stronie internetowej Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej https://konkurs.mini.pw.edu.pl.
  3. Założenie konta następuje przez wpisanie unikalnego identyfikatora, hasła, powtórzenie hasła, podanie adresu poczty elektronicznej oraz wysłanie danych, co stanowi też potwierdzenie akceptacji warunków Regulaminu Konkursu i Ligi. Poza podaniem podstawowych danych trzeba wykonać prosty test eliminujący boty internetowe
 3. Zapisy na konkurs ligowy
  1. Aby zapisać się na konkurs ligowy należy mieć lub założyć sobie konto na stronie https://konkurs.mini.pw.edu.pl, zalogować się i przejść do zakładki "Promocje". Aktualnie dostępne zapisy (lub informacja o braku miejsc) znajdują się na górze strony.
  2. Uczestnik, który nie wpisał dotąd na swoim koncie w systemie Konkursu następujących danych: nazwisko, imię, klasa, nazwa szkoły, adres szkoły oraz numer PESEL, powinien uzupełnić te dane przed przystąpieniem do zapisów. Każdy uczestnik musi startować we wszystkich konkursach ligowych używając tego samego konta.
  3. Do udziału w konkursie ligowym zakwalifikowanych zostaje liczba uczestników nie przekraczająca limitu zapisów.
  4. Pierwszeństwo przy zapisach na wszystkie konkursy, za wyjątkiem pierwszego, ma 10 uczestników z najwyższymi wynikami w aktualnym rankingu Ligi. Zapisy dla tych osób uruchamiane są wcześniej. Uczestnicy, którym to prawo przysługuje powiadamiani są o tym fakcie i terminie, do którego mogą zapisać się na kolejny konkurs ligowy poza kolejnością, za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przy zakładaniu konta na stronie Konkursu.
  5. Bezpośrednio po zakończeniu zapisów dla uczestników z najwyższymi wynikami w aktualnym rankingu Ligi, uruchamiane są zapisy dla pozostałych uczestników. O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o terminie rozpoczęcia zapisów będzie umieszczana na stronie Konkursu oraz na stronie MiNI Akademii Matematyki http://akademia.mini.pw.edu.pl co najmniej 24 godziny przed tym terminem.
 4. Przebieg konkursu ligowego
  1. Czas trwania konkursu ligowego d minut jest ustalany indywidualnie dla każdego konkursu przy czym nie może być dłuższy niż 60 minut.
  2. Na konkurs ligowy trzeba się stawić z aktualną legitymacją szkolną z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku takiego dokumentu należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości z wpisanym numerem PESEL, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie jej uczniem lub maturzystą.
  3. Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani urządzeń typu kalkulatorów, komputerów przenośnych. Nie wolno też wnosić na salę telefonów przenośnych, ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z konkursu ligowego.
  4. Konkurs ligowy polega na rozwiązaniu n zadań testowych zamkniętych wielokrotnego wyboru. Za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pojedynczym zadaniu uczestnik zdobywa 1 punkt, w przeciwnym wypadku liczba punktów za zadanie wynosi 0. Końcowy wynik punktowy jest obliczany przez pomnożenie wyniku punktowego p uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze c minut trwania konkursu ligowego współczynnik ten wynosi 1. Potem współczynnik ten maleje liniowo aż do osiągnięcia wartości k na koniec czyli po d minutach. Końcowy wynik punktowy W uczestnika, który zakończył udzielanie odpowiedzi w czasie t i wskazał wszystkie poprawne odpowiedzi w p zadaniach ustala się zatem korzystając z następującego wzoru:
   \[W = \left\{ \begin{array}{ll}<br />
p & \textrm{dla $0 \leq t \leq c$}\\<br />
p \cdot (k+\frac{(d-t)(1-k)}{d-c}) & \textrm{dla $c \leq t \leq d$}<br />
\end{array} \right.<br />
\]

  5. Dla każdego konkursu ligowego parametry c, d, k ustalane są indywidualnie a informacja o nich pojawia się w ogłoszeniu o zapisach.
  6. Uczestnik, zaraz po ukończeniu konkursu ligowego, zostanie poinformowany, na które zadania udzielił prawidłowych odpowiedzi, czasie oraz o ostatecznej liczbie uzyskanych punktów.
 5. Ustalenie wyników konkursu ligowego i nagrody
  1. Ostateczna liczba punktów zdobytych w konkursie jest równa końcowemu wynikowi punktowemu zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku.
  2. O kolejności miejsc w konkursie decyduje ostateczna liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania identycznego wyniku punktowego o kolejności decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań.
  3. Trzech uczestników konkursu ligowego z najwyższymi ostatecznymi liczbami zdobytych punktów otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora i sponsorów oraz możliwość automatycznej promocji do II etapu Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, o ile nie zakwalifikowali się wcześniej do tego etapu przy użyciu konta, na którym startowali w konkursie ligowym.
 6. Ranking indywidualny, wyniki końcowe Ligi MiNI Akademii Matematyki i nagrody dla laureatów
  1. Po zakończeniu każdego konkursu ligowego ustalany jest aktualny ranking indywidualny poprzez dodanie ostatecznych liczb punktów uzyskanych we wszystkich wcześniejszych konkursach ligowych przez poszczególnych uczestników konkursu. O kolejności w rankingu indywidualnym decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.
  2. Ostateczną klasyfikacją uczestników jest ranking stworzony po zakończeniu ostatniego konkursu ligowego w bieżącej edycji MiNI Ligi Matematycznej.
  3. 10 uczestników na najwyższych pozycjach w w ostatecznej klasyfikacji otrzymują status Laureata Ligi MiNI Akademii Matematyki.
  4. Komitet Główny może w wyjątkowej sytuacji zadecydować o przyznaniu statusu Laureata Ligi MiNI Akademii Matematyki innej niż wymieniona wyżej liczbie uczestników
  5. Laureaci otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatorów i sponsora. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się podczas ostatnich zajęć MiNI Akademii Matematyki w roku szkolnym 2019/20.
  6. Każdy Laureat Ligi MiNI Akademii Matematyki otrzymuje automatyczną promocję do półfinału Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka, o ile nie zakwalifikował się wcześniej do tego etapu przy użyciu konta, na którym startował w Lidze.
 7. Ranking szkół, przyznanie tytułu „Szkoły MiNI Akademii Matematyki” oraz nagrody.
  1. Oprócz rankingu indywidualnego tworzony jest ranking szkół przy czym do aktualnego rankingu szkół zaliczana jest liczba punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów uzyskanych w każdym konkursie ligowym. O kolejności w rankingu szkół decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu szkół decyduje większa łączna liczba punktów uzyskana przez jednego z uczniów tej szkoły.
  2. Ostateczną klasyfikację szkół ustala się na podstawie rankingu szkół stworzonego po zakończeniu ostatniego konkursu ligowego w bieżącej edycji Ligi MiNI Akademii Matematyki.
  3. Szkoła z najwyższą liczbą punktów w ostatecznej klasyfikacji szkół otrzymuje tytuł „Szkoły MiNI Akademii Matematyki”. Szkole tej zostanie zaproponowane wygłoszenie przez wykładowcę MiNI Akademii Matematyki wybranego wykładu. Wykład odbędzie się w siedzibie szkoły lub w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w zależności od decyzji szkoły. Wręczenie dyplomu nagrodzonej szkole odbędzie się podczas ostatnich zajęć MiNI Akademii Matematyki w roku szkolnym 2019/20.