Finał 2018 Zadania

<br />
\centerline{POWSZECHNY INTERNETOWY KONKURS dla uczniów szkół<br />
średnich - Matematyka} \centerline{Finał XIX edycji - 14 kwietnia<br />
2018}</p>
<p>\vspace{1cm}</p>
<p>\begin{enumerate}</p>
<p>\item Znajdź najmniejszą liczbę naturalną, której ostatnią cyfrą jest 7 i taką, że jeśli przeniesiemy cyfrę 7 z końca na początek,<br />
to otrzymamy liczbę pięć razy większą od danej.</p>
<p>\item Znajdź wszystkie rozwiązania równania:<br />
\[ 2 \tg^2(x)+ 2 \ctg^2(x) + \cos(4x) =3.\]</p>
<p>\item W szkole jest $2n$ uczniów. W każdy piątek $n$ uczniów<br />
wychodzi wspólnie \linebreak[4] na wycieczkę. Po kilku wycieczkach okazało<br />
się, że każda para uczniów była wspólnie na wycieczce co najmniej raz.<br />
Wykaż,  że zostało \linebreak[4] zorganizowanych  co najmniej 6 wycieczek.</p>
<p>\item Punkt $(x_1, y_1)$ na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ leży na południowy  zachód\linebreak[4] od punktu $(x_2, y_2)$,<br />
jeżeli $x_1 \leq x_2$ oraz $y_1 \leq y_2$.<br />
Z okręgu  o równaniu \linebreak[4]$x^2+y^2=1$ losujemy kolejno dwa punkty.<br />
Oblicz prawdopodobieństwo tego, że drugi wylosowany punkt znajdzie się  na południowy zachód \linebreak[4]od pierwszego wylosowanego punktu.</p>
<p>\item Długości boków trójkąta $ABC$ są równe $|AB|=10$, $|BC|=12$, \linebreak[4] $|CA|=8$.<br />
Udowodnij, że prosta przechodząca przez środek okręgu wpisanego w trójkąt $ABC$ i przez środek okręgu opisanego na tym trójkącie,<br />
jest prostopadła do dwusiecznej kąta $ACB$.</p>
<p>\end{enumerate}<br />
\centerline{\bf Za rozwiązanie każdego zadania można uzyskać<br />
maksymalnie 20 punktów}</p>
<p>